Molbe za oslobođenje od plaćanja participacije (za osnovnu i srednju glazbenu školu) za školsku godinu 2020./2021. potrebno je predati u tajništvo škole najkasnije do 30.09.2020.

Učenici/roditelji koji molbe predaju nakon tog roka, bit će oslobođeni plaćanja participacije od idućeg mjeseca od datuma predaje molbe.

Uz molbu se obavezno predaje kopija rješenja o dječjem doplatku ili statusu HRVI.